logocreditonhand
 
Navigator : HOME >> สาระน่ารู้ข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ ประเภทการประกันภัยรถยนต์
                                 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นและระยะเวลาการประกันภัย
                                 CreditOnHand
 
ประกันภัยรถยนต์
สาระน่ารู้ประกันภัยรถยนต์ KNOWLEDGE INSURANCE
 
ความหมายและประเภทของการ ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 ประเภทความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดพื้นฐาน
ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
การยกเว้นทั่วไปในการทำประกันภัยรถยนต์
ระยะเวลาประกันภัย
 


ความหมายและประเภทของการ ประกันภัยรถยนต์
 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor lnsurance)

      การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ใครอยากทำก็ทำ ไม่มีการบังคับกัน การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการและกำลังเงินที่มีอยู่ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ทำประกันภัยที่ขับรถดี มีความระมัดระวัง ในการขับขี่และมีความเสี่ยงภัยในการใช้รถต่ำ กรมการประกันภัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้าง การประกันภัยรถยนต์ใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบสากลโดยนำเอา ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ ลักษณะการใช้รถ กลุ่ม ขนาด และอายุรถ ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกันภัย
 
ประเภทความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดพื้นฐาน
   1.ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บ หรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัย จำนวน 100,000 บาท ต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็น ส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
   2. ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
         หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัย จำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง
   3. ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์
         หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์และส่วนควบ โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกัน จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควร รับประกันภัยในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มการประกันภัย เว้น แต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 
   4. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
         หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟใหม้ และการสูญหายรวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บาิษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 50,000 บาท

 
 • Link ทั้งหมด Click