สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
ดูดวงออนไลน์
บทสวดมนต์ ทำวัดเช้า

บทสวดมนต์

ทำวัตรเช้า

หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี 

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม 

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง 

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ 

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ 

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา 

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ 

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

(แต่ถ้าแบบธรรมยุตพระเถระจะเริ่มจากที่นี่) 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

(เฉพาะแบบธรรมยุต-ผู้สวดนำกล่าวผู้เดียวว่า ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ)

ปุพพภาคนมการ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 

พุทธาภิถุติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร 

ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง 

พุทโธ ภะคะวา โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง 

สะพรหมะกัง สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง 

สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง 

มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง 

ปะริสุทธัง พรหมะจะริยัง ปะกาเสสิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ (กราบ)

ธัมมาภิถุติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส) 

โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ 

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ (กราบ)

สังฆาภิถุติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ 

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ 

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ (กราบ แล้วนั่งราบ)

รตนัตตยัปปณามคาถา

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุปะริทีปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว 

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน 

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก 

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน โย 

มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก 

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน 

วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 

สังโฆ สุเขตาภยะติเขตตะสัญญิโต 

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก 

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส 

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง วัตถุตตะยัง 

วันทะยะตาภิสังขะตัง ปุญญัง มะยา ยัง 

มะมะ สัพพุปัททะวา มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา

สังเวคปริกิตตนปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

ธัมโม จะ เทสีโต นิยยานิโก 

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต 

มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ 

ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา 

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง 

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา 

เสยยะถีทัง 

รูปูปาทานักขันโธ เวทะนูปาทานักขันโธ 

สัญญูปาทานักขันโธ สังขารูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานักขันโธ 

เยสังปะริญญายะ ธะระมาโน โส ภะคะวา 

เอวัง พะหุลัง สาวเก วิเนติ 

เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ 

อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ 

รูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา 

สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจา 

รูปัง อะนัตตา เวทะนา อะนัตตา สัญญา อะนัตตา 

สังขารา อะนัตตา วิญญาณัง อะนัตตา 

สัพเพ สังขารา อะนิจจา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ 

เต (ตา) มะยัง โอติณณามหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ 

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 

ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ 

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ 

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง 

ภะคะวันตัง สะระณังคะตา 

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ 

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง 

มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ 

สา สา โน ปะฏิปัตติ 

อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ

*จบทำวัตรเช้า แต่อาจต่อด้วยคาถากรวดน้ำตอนเช้าดังนี้ (มีข้อสังเกตุว่ามีหลายสำนวนด้วยกันและจะไม่เหมือนกัน)

สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำระลึกพระคุณ)

(ผู้นำสวดเริ่มว่า หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส) 

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม 

เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกะ 

เย ปิยา คุณะวันตา จะ มัยหัง มาตาปิตาทะโย 

ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐิ วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน 

สัตตา ติฏฐันติ โลกัสมิง เต ภุมมา จะตุโยนิกา 

ปัญเจกะจะตุโวการา สังสะรันตา ภะวาภะเว 

ญาตัง เย ปัตติทานัมเม อะนุโมทันตุ เต สะยัง 

เย จิมัง นัปปะชานันติ เทวา เตสัง นิเวทะยุง 

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะ เหตุนา 

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน 

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ เตสาสา สิชฌะตัง สุภา

(จบแล้วกล่าวเพิ่มว่า) 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ) 

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง อะหัง วันทามิ (กราบ) 

คะรุอุปัชฌายะอาจาริยะคุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)

จบทำวัตรเช้าบริบูรณ์

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน Prima Card
บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรอง รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ
ฮอตฮิตประจำสัปดาห์
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้