logocreditonhand
 
Navigator : HOME >> อัตราเบี้ยประกัน พ.ร.บ รถยนต์ รถตู้ รถกระบะ •  
 •  
 •                  
 •                     พรบ. เอเซียประกันภัย พรบ. รถยนต์ รถบรรทุก รถตู้ รถรับจ้าง พรบ.กันชน
  ประกันภัยรถยนต์
   เอเซียประกันภัย พรบ. รถยนต์
   พรบ.กันชน กรมธรรม์กันชน
        
   กรมธรรม์กันชน 999 บ. ลดเหลือ 900 บ.
   พรบ.กันชน = (พรบ.+กันชน)
   รถยนต์เก๋ง 1,559 บาท ลดเหลือ 1,400 บาท
   รถกระบะ 1,859 บาท ลดเหลือ 1,700 บาท
   รถตู้ 2,064 บาท ลดเหลือ 1,900 บาท
   ราคา
   พรบ.
   รถยนต์เก๋ง ราคา 645 ลดเหลือ 600 บาท
   รถกะบะ (บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน) ราคา 967 บาท ลดเหลือ 900 บาท
   รถตู้ (นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง) ราคา 1,182 บาท ลดเหลือ 1,100 บาท ราคานี้รวมค่าจัดส่ง
    
    


     การคุ้มครอง
    
   หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ รัฐบาลมีเจตจำนงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ ชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แ่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอ ค่าเสียหาย ดังกล่าวเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้


   1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
   2. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท
   3. กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และ ค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท

   ค่าเสียหายส่วนเกิน

   เป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทที่รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย/ทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัย/ทายาทได้รับแล้ว เป็นดังนี้

   1. กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรวมกับค่า สินไหมทดแทน ไม่เกิน 50,000 บาท
   2. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จำนวน 100,000 บาท ไม่ว่าจะมีการรักษาพยาบาลหรือไม่ ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตให้นำมารวมด้วย และรวมแล้วเท่ากับ 100,000 บาท
   3. รายการทุพพลภาพที่จะได้รับจำนวนเงินความคุ้มครองเท่ากับ 100,000 บาท

   3.1 ตาบอด
   3.2 หูหนวก
   3.3 เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
   3.4 สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
   3.5 เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
   3.6 จิตพิการอย่างติดตัว
   3.7 ทุพพลภาพอย่างถาวร

   บทลงโทษ

   1. เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
   2. ผู้ใดนำรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ นี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
   3. เจ้าของรถผู้ใดติดเครื่องหมายหรือแสดงเครื่องหมายที่ต้องส่งคืนต่อนายทะเบียน หรือเครื่องหมายที่ใช้ต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
    
   สมัครประกันภัยรถยนต์ border=
     รายละเอียดการคุ้มครอง
    
   อัตราเบี้ยประกันภัย
   อัตราเบี้ยประกัน พ.ร.บ
   ลำดับ
   ประเภทและขนาดรถยนต์
   การใช้รถยนต์
   รหัส
   รถยนต์ส่วนบุคคล(บาท/ปี)
   รหัส
   รถรับจ้าง/ให้เช่า(บาท/ปี)
   เบี้ยประกัน
   อากร
   ภาษี 7%
   เบี้ยรวม
   เบี้ยประกัน
   อากร
   ภาษี 7%
   เบี้ยรวม
   1
   รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน
   1.10
   600.00
   3.00
   42.21
   645.21
   2.10/3.10
   1,900.00
   8.00
   133.56
   2,041.56
   ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
   1.10E
   600.00
   3.00
   42.21
   645.21
   2.10/3.10E
   1,900.00
   8.00
   133.56
   2,041.56
   2
   รถยนต์นั่งโดยสารเิกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง
   1.20
   2.20/3.20
   2.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
   A
   1,100.00
   5.00
   77.35
   1,182.35
   A
   2,320.00
   10.00
   163.10
   2,493.10
   2.2 เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
   B
   2,050.00
   9.00
   144.13
   2,203.13
   B
   3,480.00
   14.00
   244.58
   3,738.58
   2.3 เกิน 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
   C
   3,200.00
   13.00
   224.91
   3,437.19
   C
   6,660.00
   27.00
   468.09
   7,155.09
   2.4 เกิน 40 ที่นั่ง
   D
   3,740.00
   15.00
   262.85
   4,017.85
   D
   7,520.00
   31.00
   528.57
   8,079.57
   รถยนต์โดยสารหมวด 1
   (วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)
   2.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
   E
   1,580.00
   7.00
   111.09
   1,698.09
   2.6 เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
   F
   2,260.00
   10.00
   158.90
   2,428.90
   2.7 เกิน 20 ถึง 40 ที่นั่ง
   G
   3,810.00
   16.00
   257.82
   4,093.82
   2.8 เกิน 40 ที่นั่ง
   H
   4,630.00
   19.00
   325.43
   4,974.43
   3
   รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม
   1.40
   2.40/3.40
   3.1 ไม่เกิน 3 ตัน
   A
   900.00
   4.00
   63.28
   967.28
   A
   1,760.00
   8.00
   123.76
   1,891.76
   3.2 เกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน
   B
   1,220.00
   5.00
   85.75
   1,310.75
   B
   1,830.00
   8.00
   128.66
   1,966.66
   3.3 เกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน
   C
   1,310.00
   6.00
   92.12
   1,408.12
   C
   1,980.00
   8.00
   139.16
   2,127.16
   3.4 เกิน 12 ตัน
   D
   1,700.00
   7.00
   119.49
   1,826.49
   D
   2,530.00
   11.00
   177.87
   2,718.87
   4
   รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส
   1.42
   2.42/3.42
   หรือกรดขนาดน้ำหนักรวม
   7.1 ไม่เกิน 12 ตัน
   A
   1,680.00
   7.00
   118.09
   1,805.09
   A
   1,980.00
   8.00
   139.16
   2,127.16
   7.2 เกิน 12 ตัน
   B
   2,320.00
   10.00
   163.10
   2,493.10
   B
   3,060.00
   13.00
   215.11
   3,288.11
   5
   หัวลากจูง
   1.50
   2,370.00
   10.00
   166.60
   2,546.60
   2.50/3.50
   3,160.00
   13.00
   222.11
   3,395.11
   6
   รถพ่วง
   1.60
   600.00
   3.00
   42.21
   645.21
   2.60/3.60
   600.00
   3.00
   42.21
   645.21
   7
   รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์)
   4.01
   1,530.00
   7.00
   107.59
   1,644.59
   4.01
   1,530.00
   7.00
   107.59
   1,644.59
   8
   รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้วยรถยนต์
   4.60
   90
   1.00
   6.37
   97.37
   4.06
   90.00
   1.00
   6.37
   97.37
   9
   รถยนต์ประเภทอื่นๆ
   4.07
   770.00
   4.00
   54.18
   828.18
   4.70
   770.00
   4.00
   54.18
   828.18
   พ.ร.บ รถยนต์
   * หมายเหตุ เบี้ยที่ต้องชำระสุทธิ คือเบี้ยรวมค่ะ
    
       • Link ทั้งหมด Click