ลำดับ
ประเภทและขนาดรถยนต์
การใช้รถยนต์
รหัส
รถยนต์ส่วนบุคคล(บาท/ปี)
รหัส
รถรับจ้าง/ให้เช่า(บาท/ปี)
เบี้ยประกัน
อากร
ภาษี 7%
เบี้ยรวม
เบี้ยประกัน
อากร
ภาษี 7%
เบี้ยรวม
1
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน
1.10
600.00
3.00
42.21
645.21
2.10/3.10
1,900.00
8.00
133.56
2,041.56
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
1.10E
600.00
3.00
42.21
645.21
2.10/3.10E
1,900.00
8.00
133.56
2,041.56
2
รถยนต์นั่งโดยสารเิกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง
1.20
2.20/3.20
2.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
A
1,100.00
5.00
77.35
1,182.35
A
2,320.00
10.00
163.10
2,493.10
2.2 เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
B
2,050.00
9.00
144.13
2,203.13
B
3,480.00
14.00
244.58
3,738.58
2.3 เกิน 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
C
3,200.00
13.00
224.91
3,437.19
C
6,660.00
27.00
468.09
7,155.09
2.4 เกิน 40 ที่นั่ง
D
3,740.00
15.00
262.85
4,017.85
D
7,520.00
31.00
528.57
8,079.57
รถยนต์โดยสารหมวด 1
(วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)
2.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
E
1,580.00
7.00
111.09
1,698.09
2.6 เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
F
2,260.00
10.00
158.90
2,428.90
2.7 เกิน 20 ถึง 40 ที่นั่ง
G
3,810.00
16.00
257.82
4,093.82
2.8 เกิน 40 ที่นั่ง
H
4,630.00
19.00
325.43
4,974.43
3
รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม
1.40
2.40/3.40
3.1 ไม่เกิน 3 ตัน
A
900.00
4.00
63.28
967.28
A
1,760.00
8.00
123.76
1,891.76
3.2 เกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน
B
1,220.00
5.00
85.75
1,310.75
B
1,830.00
8.00
128.66
1,966.66
3.3 เกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน
C
1,310.00
6.00
92.12
1,408.12
C
1,980.00
8.00
139.16
2,127.16
3.4 เกิน 12 ตัน
D
1,700.00
7.00
119.49
1,826.49
D
2,530.00
11.00
177.87
2,718.87
4
รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส
1.42
2.42/3.42
หรือกรดขนาดน้ำหนักรวม
7.1 ไม่เกิน 12 ตัน
A
1,680.00
7.00
118.09
1,805.09
A
1,980.00
8.00
139.16
2,127.16
7.2 เกิน 12 ตัน
B
2,320.00
10.00
163.10
2,493.10
B
3,060.00
13.00
215.11
3,288.11
5
หัวลากจูง
1.50
2,370.00
10.00
166.60
2,546.60
2.50/3.50
3,160.00
13.00
222.11
3,395.11
6
รถพ่วง
1.60
600.00
3.00
42.21
645.21
2.60/3.60
600.00
3.00
42.21
645.21
7
รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์)
4.01
1,530.00
7.00
107.59
1,644.59
4.01
1,530.00
7.00
107.59
1,644.59
8
รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้วยรถยนต์
4.60
90
1.00
6.37
97.37
4.06
90.00
1.00
6.37
97.37
9
รถยนต์ประเภทอื่นๆ
4.07
770.00
4.00
54.18
828.18
4.70
770.00
4.00
54.18
828.18
* หมายเหตุ เบี้ยที่ต้องชำระสุทธิ คือเบี้ยรวมค่ะ