สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ บ้านและรถมือสอง ติดต่อเรา

เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ เด็กสายวิทย์ สายศิลป์ ควรอ่านเรื่องอะไรบ้าง

การศึกษา

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ น้องๆ คนไหนที่กำลังกลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทันและฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ไม่ทันอยู่นั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีเนื้อหาที่ออกสอบ พร้อมเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้ทันมาฝากกันด้วย น้องๆ จะได้เน้นอ่านกันให้ถูกจุดนะจ๊ะ

เคล็ดลับการสอบ 9 วิชาสามัญ

เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ การสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของเด็กสายวิทย์-สายศิลป์

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่าน กสพท ในระบบ TCAS รอบที่ 3 ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนที่ใช้ถึง 70% เลยทีเดียว ทั้งนี้วิชาที่ใช้ในการสอบมีทั้งหมด 9 วิชาด้วยกัน แต่น้องๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสอบทั้ง 9 วิชาให้เลือกสอบแค่วิชาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/คณะที่น้องๆ เลือกเรียนต่อนะจ๊ะ) ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย…

วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ : 20%

สำหรับ 2 วิชานี้ เป็นวิชาที่น้องๆ ส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าทำกันไม่ค่อยได้เลย เพราะน้องๆ ส่วนใหญ่ที่สอบ 9 วิชาสามัญเป็นนักเรียนในสายวิทย์-คณิตฯ จึงทำให้ไม่ค่อยถนัดในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ กันสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามน้องๆ ก็ไม่ควรที่จะทิ้ง 2 วิชานี้โดยเด็ดขาด เพราะมีสัดส่วนของคะแนนที่จะทำให้น้องๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถึงวิชาละ 10% (รวมเป็น 20%) เลยทีเดียว วิชาภาษาไทย

1. การอ่าน

การวิเคราะห์หาจุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
การอนุมานจากเนื้อของข้อความที่อ่าน
ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

2. การเขียน

การลำดับข้อความ
การเรียงความ
การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
การใช้เหตุผล
การแสดงทรรศนะ
การโต้แย้ง
การโน้มน้าว

3. การฟังการพูด

การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
การใช้ข้อความถาม-ตอยที่สัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด
การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4. หลักการใช้ภาษา

การสะกดคำ
การใช้คำพูดให้ถูกความหมาย
ประโยคกำกวม/ประโยคสมบูรณ์
ระดับภาษา
การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
ชนิดของประโยคตามเจตนา
คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ราชาศัพท์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม

ความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

2. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

ปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึกมั่นศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. เศรษฐศาสตร์

บริหารจัดการทรัยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4. ประวัติศาสตร์

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

5. ภูมิศาสตร์

โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษย์ทรัพยกรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ : 20%

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อาจจะมีความยากไม่เท่ากับการสอบ PAT1 แต่ก็มีข้อควรระวังในการทำก็คือ อย่าคิดง่ายเกินไป เพราะมันอาจจะมีกับดักซ่อนอยู่ในโจทย์แต่ละข้อด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรจะอ่านโจทย์อย่างละเอียดว่าเขาต้องการอะไร และคิดคำนวณให้ดีๆ พยายามอย่าคิดเลขผิดและกลับมาทวนอีกครั้งก่อนส่งข้อสอบด้วยนะ (ถ้าน้องๆ คนไหนเป็นคนที่คิดเลขช้า ก็ควรที่จะฝึกในการคิดเลขให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่งั้นเวลาเจอข้อสอบจริงจะทำไม่ทันเอานะจ๊ะ) โดยในวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการแบ่งวิชาการสอบออกเป็น คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต) และ คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนักเรียนสายศิลป์)

คณิตศาสตร์ 1 (นักเรียนสายวิทย์-คณิต)

1. ความรู้พื้นฐาน

เซตและการดำเนินการของเซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

2. ระบบจำนวนจริง

จำนวนเต็ม (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
จำนวนจริงการแก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสมบูรณ์
จำนวนเชิงซ้อนการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน

3. เรขาคณิต

เรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร์โบลา
เวกเตอร์เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ การบวกลบ การคุณเชิงสเกลาร์และการคูณเชิงเวกเตอร์
ตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผันสมการตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และไซน์

4. พีชคณิต

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (การแก้ระบบสมการ)
ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ฟังก์ชันลอการิทึม

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

ความน่าจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ทฤษฎีบทวินาม ความน่าจะเป็นและกฏพื้นฐานที่สำคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งและการวัดการจายข้อมูล
การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐานการแจกแจงปกติและเส้นโค้ง

6. แคลคูลัส

ลำดับและอนุกรม
ลิมิตและความต่อเนื่อง
อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ ความชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบการประยุกต์
ปริพันธ์ไม่จำกัด การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เชื่องโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ 2 (นักเรียนสายศิลป์ฯ)

1. จำนวนจริงและการดำเนินการ

จำนวนจริง
ค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง
รากที่ n ของจำนวนจริงและเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
การประมาณค่า

2. การวัดอัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

3. พีชคณิต

เซตและการดำเนินการของเซต
การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ลำดับและอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

4. ความน่าจะเป็นและสถิติ

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ : 20%

ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นแนว Speed Test ดังนั้นน้องๆ จะต้องกะเวลาในการทำให้ดีเลย ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นการวัด Skill ของน้องๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะป็น Reading Writing Listening และ Speaking ดังนั้นจึงทำให้ข้อสอบที่ออกมามีหลากหลายแนว เพื่อใช้วัดทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และยังรวมถึงหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องอีกด้วย

1. Listening-Speaking Skills Situation dialogues

Everyday communication

2. Reading Skills (Graph/Chart/diagram/table)

Academic
General

3. Writing skills (Paragraph Organization)

Academic
General

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาศาสตรร์ : 40%

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาที่ออกสอบค่อนข้างเยอะ แถมยังจะต้องจำสูตรในการคำนวณหรือแก้ไขโจทย์อีกด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะเลือกเน้นอ่านเนื้อหาที่ออกสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหาส่วนนั้นให้ดี อย่าจำ! เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องเข้าใจด้วย และก็ต้องลองหาข้อสอบเก่าๆ มาทำด้วย เพราะมันจะช่วยทำให้เรามองเห็นแนวข้อสอบที่จะออกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักเรียนสายศิลป์) และวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิตฯ)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อยู่ดีมีสุข
อยู่อย่างปลอดภัย
ธาตุและสารประกอบ
ปฏิกิริยาเคมี
สารชีวโมเลกุล
ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
การเคลื่อนที่
แรงในธรรมชาติ
คลื่นกล
เสียง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
โครงสร้างโลก
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ธรณีประวัติ
กำเนิดเอกภพ
ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาฟิสิกส์

1. กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุนสมดุลงาน-พลังงานโมเมนตัมและการชน

2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

กลศาสตร์การไหลของคลื่น เสียง และแสง

3. ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

แม่เหล็ก แรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กการเหนี่ยวนำมอเตอร์/ไดนาโมคลื่นแม่เหล็กแม่ไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่ แบบจำลองอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียร์

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาเคมี

อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส
ไฟฟ้าเคมี
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
สารชีวโมเลกุล

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาชีววิทยา

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

ยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
วิวัฒนาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมสัตว์
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสอบ 9 วิชาสามัญได้ที่ : www.niets.or.th

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : อังคาร  ที่ 5  มีนาคม  2562  เวลา  16:21:40 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้