สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย

เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ เด็กสายวิทย์ สายศิลป์ ควรอ่านเรื่องอะไรบ้าง

การศึกษา

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ น้องๆ คนไหนที่กำลังกลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทันและฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ไม่ทันอยู่นั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีเนื้อหาที่ออกสอบ พร้อมเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้ทันมาฝากกันด้วย น้องๆ จะได้เน้นอ่านกันให้ถูกจุดนะจ๊ะ

เคล็ดลับการสอบ 9 วิชาสามัญ

เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ การสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของเด็กสายวิทย์-สายศิลป์

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่าน กสพท ในระบบ TCAS รอบที่ 3 ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนที่ใช้ถึง 70% เลยทีเดียว ทั้งนี้วิชาที่ใช้ในการสอบมีทั้งหมด 9 วิชาด้วยกัน แต่น้องๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสอบทั้ง 9 วิชาให้เลือกสอบแค่วิชาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/คณะที่น้องๆ เลือกเรียนต่อนะจ๊ะ) ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย…

วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ : 20%

สำหรับ 2 วิชานี้ เป็นวิชาที่น้องๆ ส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าทำกันไม่ค่อยได้เลย เพราะน้องๆ ส่วนใหญ่ที่สอบ 9 วิชาสามัญเป็นนักเรียนในสายวิทย์-คณิตฯ จึงทำให้ไม่ค่อยถนัดในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ กันสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามน้องๆ ก็ไม่ควรที่จะทิ้ง 2 วิชานี้โดยเด็ดขาด เพราะมีสัดส่วนของคะแนนที่จะทำให้น้องๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถึงวิชาละ 10% (รวมเป็น 20%) เลยทีเดียว วิชาภาษาไทย

1. การอ่าน

การวิเคราะห์หาจุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
การอนุมานจากเนื้อของข้อความที่อ่าน
ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

2. การเขียน

การลำดับข้อความ
การเรียงความ
การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
การใช้เหตุผล
การแสดงทรรศนะ
การโต้แย้ง
การโน้มน้าว

3. การฟังการพูด

การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
การใช้ข้อความถาม-ตอยที่สัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด
การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4. หลักการใช้ภาษา

การสะกดคำ
การใช้คำพูดให้ถูกความหมาย
ประโยคกำกวม/ประโยคสมบูรณ์
ระดับภาษา
การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
ชนิดของประโยคตามเจตนา
คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ราชาศัพท์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม

ความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

2. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

ปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึกมั่นศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. เศรษฐศาสตร์

บริหารจัดการทรัยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4. ประวัติศาสตร์

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

5. ภูมิศาสตร์

โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษย์ทรัพยกรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ : 20%

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อาจจะมีความยากไม่เท่ากับการสอบ PAT1 แต่ก็มีข้อควรระวังในการทำก็คือ อย่าคิดง่ายเกินไป เพราะมันอาจจะมีกับดักซ่อนอยู่ในโจทย์แต่ละข้อด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรจะอ่านโจทย์อย่างละเอียดว่าเขาต้องการอะไร และคิดคำนวณให้ดีๆ พยายามอย่าคิดเลขผิดและกลับมาทวนอีกครั้งก่อนส่งข้อสอบด้วยนะ (ถ้าน้องๆ คนไหนเป็นคนที่คิดเลขช้า ก็ควรที่จะฝึกในการคิดเลขให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่งั้นเวลาเจอข้อสอบจริงจะทำไม่ทันเอานะจ๊ะ) โดยในวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการแบ่งวิชาการสอบออกเป็น คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต) และ คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนักเรียนสายศิลป์)

คณิตศาสตร์ 1 (นักเรียนสายวิทย์-คณิต)

1. ความรู้พื้นฐาน

เซตและการดำเนินการของเซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

2. ระบบจำนวนจริง

จำนวนเต็ม (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
จำนวนจริงการแก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสมบูรณ์
จำนวนเชิงซ้อนการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน

3. เรขาคณิต

เรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร์โบลา
เวกเตอร์เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ การบวกลบ การคุณเชิงสเกลาร์และการคูณเชิงเวกเตอร์
ตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผันสมการตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และไซน์

4. พีชคณิต

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (การแก้ระบบสมการ)
ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ฟังก์ชันลอการิทึม

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

ความน่าจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ทฤษฎีบทวินาม ความน่าจะเป็นและกฏพื้นฐานที่สำคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งและการวัดการจายข้อมูล
การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐานการแจกแจงปกติและเส้นโค้ง

6. แคลคูลัส

ลำดับและอนุกรม
ลิมิตและความต่อเนื่อง
อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ ความชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบการประยุกต์
ปริพันธ์ไม่จำกัด การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เชื่องโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ 2 (นักเรียนสายศิลป์ฯ)

1. จำนวนจริงและการดำเนินการ

จำนวนจริง
ค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง
รากที่ n ของจำนวนจริงและเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
การประมาณค่า

2. การวัดอัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

3. พีชคณิต

เซตและการดำเนินการของเซต
การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ลำดับและอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

4. ความน่าจะเป็นและสถิติ

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ : 20%

ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นแนว Speed Test ดังนั้นน้องๆ จะต้องกะเวลาในการทำให้ดีเลย ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นการวัด Skill ของน้องๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะป็น Reading Writing Listening และ Speaking ดังนั้นจึงทำให้ข้อสอบที่ออกมามีหลากหลายแนว เพื่อใช้วัดทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และยังรวมถึงหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องอีกด้วย

1. Listening-Speaking Skills Situation dialogues

Everyday communication

2. Reading Skills (Graph/Chart/diagram/table)

Academic
General

3. Writing skills (Paragraph Organization)

Academic
General

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาศาสตรร์ : 40%

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาที่ออกสอบค่อนข้างเยอะ แถมยังจะต้องจำสูตรในการคำนวณหรือแก้ไขโจทย์อีกด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะเลือกเน้นอ่านเนื้อหาที่ออกสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหาส่วนนั้นให้ดี อย่าจำ! เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องเข้าใจด้วย และก็ต้องลองหาข้อสอบเก่าๆ มาทำด้วย เพราะมันจะช่วยทำให้เรามองเห็นแนวข้อสอบที่จะออกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักเรียนสายศิลป์) และวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิตฯ)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อยู่ดีมีสุข
อยู่อย่างปลอดภัย
ธาตุและสารประกอบ
ปฏิกิริยาเคมี
สารชีวโมเลกุล
ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
การเคลื่อนที่
แรงในธรรมชาติ
คลื่นกล
เสียง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
โครงสร้างโลก
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ธรณีประวัติ
กำเนิดเอกภพ
ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาฟิสิกส์

1. กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุนสมดุลงาน-พลังงานโมเมนตัมและการชน

2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

กลศาสตร์การไหลของคลื่น เสียง และแสง

3. ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

แม่เหล็ก แรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กการเหนี่ยวนำมอเตอร์/ไดนาโมคลื่นแม่เหล็กแม่ไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่ แบบจำลองอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียร์

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาเคมี

อะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส
ไฟฟ้าเคมี
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
สารชีวโมเลกุล

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาชีววิทยา

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

ยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
วิวัฒนาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมสัตว์
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสอบ 9 วิชาสามัญได้ที่ : www.niets.or.th

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : อังคาร  ที่ 5  มีนาคม  2562  เวลา  16:21:40 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้