สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ ประกันสุขภาพ ติดต่อเรา

พยาบาลศาสตร์ คณะในฝันของใครหลายๆคน ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

การศึกษา

พยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของใครหลายๆคน โดยเป็นการศึกษาที่เน้นไปในทางการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายและทางจิตใจ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความต้องการของคนไข้มาเป็นหลัก และตามลักษณะอาการของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยติดตามอาการของผู้ป่วย

อดทน มีเมตตา นิสัยที่ดีของคนที่เรียน พยาบาลศาสตร์

สำหรับการเรียนพยาบาลไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะนอกจากเราจะต้องเป็นคนที่ใจเย็น มีความรับผิดสอบสูง มีความขยัน ตั้งใจเรียนแล้ว เรายังจะต้องยินดีทำงานด้านบริการอีกด้วย เพราะในแต่ละวันเราจะต้องเจอผู้ป่วยมากมาย เจอทั้งดีและไม่ดี ซึ่งเราก็จะต้องมีความใจเย็น ควบคุมอารมณ์ให้ได้ อดทนต่อแรงกดดันได้ และต้องปรับตัวรับมือกับผู้ป่วยให้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา

1. ต้องมีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี (ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต)
2. ต้องมีสุขภาพกายและจิตดี ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีความเมตตากรุณาและมีความรักในเพื่อนมนุษย์
3. ต้องสามารถเสียสละหลาย ๆ อย่างได้ เช่น เวลาส่วนตัวที่จะต้องมอบให้แก่ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ มีความอดทนต่องานที่ทำเพราะในบางครั้งก็ต้องเข้าเวรดึก เป็นต้น

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

● GPAX 20%
● ONET 30%
● GAT 20%
● PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

● คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
● สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
● ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
● วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
● สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
● สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
● วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
● วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
● สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
● สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
● สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

● สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
● วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
● วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
● วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
● วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
● วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
●วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
● วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
● วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
● วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
● วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

● มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
● มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
● มหาวิทยาลัยปทุมธานี
● มหาวิทยาลัยพายัพ
● มหาวิทยาลัยรังสิต
● มหาวิทยาลัยราชธานี
● มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
● มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
● มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
● มหาวิทยาลัยสยาม
● มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
● มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
● มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
● มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
● วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
● วิทยาลัยเชียงราย
● วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
● วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
● วิทยาลัยนครราชสีมา
● วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
● วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

เรียนจบแล้วเข้าทำงานได้ที่ไหนบ้าง?

1. พยาบาลวิชาชีพ
2. พยาบาลกุมารเวช
3. การพยาบาลผู้สูงอายุ
4. พยาบาลผดุงครรภ์
5. พยาบาลบริหารการพยาบาล
6. พยาบาลสาธารณสุขและชุมชน
7. พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
8. พยาบาลอาชีวอนามัย
9. พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน
10. พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
11. พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : พุธ  ที่ 8  พฤษภาคม  2562  เวลา  17:10:06 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้