สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย

6 ทุนเรียนต่อด้านวิทย์ จาก สวทช. เปิดรับสมัครตั้งแต่ ระดับมัธยม ระดับปริญญา

การศึกษา

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังวางแผนหาทุนการศึกษา หรือทุนเรียนต่ออยู่ในอนาคต ทั้งน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 6 ทุนเรียนต่อที่น่าสนใจจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มาฝากกันด้วยค่ะ

เด็กสายวิทย์ ไม่ควรพลาด 6 ทุนเรียนต่อ จาก สวทช.

ทั้งนี้ สวทช. จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เพื่อขอเข้ารับทุนเรียนต่อเป็นประจำทุกปี โดยจะมีทุนทั้งแบบเรียนฟรี และแบบค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เช่น ทุนเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จะมีทุนแบบไหนบ้างที่น่าสนใจ ตามมาดูกันเลย…

1. YSTP : ทุนระดับปริญญาตรี เพื่อปริญญานิพนธ์

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) เป็นโครงการทุนเพื่อปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่สุดท้ายที่มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูง และเป็นนักวิจัยอาชีพ

ให้ได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. เพื่อเป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเป็นนักวิจัยอาชีพ โดยมีรูปแบบทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน YSTP

2. JSTP : ทุนระดับมัธยมฯ ถึงปริญญาเอก

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) เป็นโครงการทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย โดยมีรูปแบบทุนเรียนฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน JSTP

3. STEM : ทุนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (STEM Workforce) เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มีโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล หรืองานวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช.

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนด้าน STEM ในวัยทำงาน ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีรูปแบบทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน (อยู่ที่ประมาณ 10,000-12,000 บาท/เดือน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน STEM

4. TGIST : ทุนระดับปริญญาโทและเอก

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) เป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช.

โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่าง ๆ ของ สวทช. ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำวิจัยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) โดยมีรูปแบบทุนเรียนฟรี + ค่าใช้จ่ายรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน TGIST

5. TAIST : ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology : TAIST-Tokyo Tech)

เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระหว่าง สวทช. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (EnvE) โดยมีรูปแบบทุนเรียนฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุน TAIST

6. ทุนส่งเสริมการศึกษา/วิจัยระบบขนส่งทางราง

โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ซึ่งเป็นโครงการที่ สวทช. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางราง

โดยน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะต้องฝึกงาน ทำสหกิจศึกษา และทำปริญญานิพนธ์ (โครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนส่งเสริมการศึกษา/วิจัยระบบขนส่งทางราง

นอกจากนี้ ก็ยังมีทุนการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.nstda.or.th

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : พฤหัสบดี  ที่ 4  กรกฎาคม  2562  เวลา  16:20:33 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้