สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ บ้านและรถมือสอง ติดต่อเรา

เปิดหลักสูตรป.ตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร MUT

การศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อีกคณะที่เด็กๆ หัวกะทิหลายคนที่ฝันอยากจะเป็นหมอด้านนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม Campus มีหลักสูตรป.ตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาแนะนำกัน สถาบันนี้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา ทฤษฎีเข้ม ปฏิบัติจริง

เปิดหลักสูตรป.ตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ – MUT

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีทักษะในด้านวิชาชีพ และส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยผ่านทางหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่

ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

สาขาที่เปิดสอน 2 สาขา

1.สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มีมาตรฐานวิชาการ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตต้องมีคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. มีความรู้ทางการพยาบาลสัตว์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลสัตว์แบบองค์รวม โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2. มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสัตว์ ในการสร้างเสริมสุขภาพสัตว์ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพสัตว์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและบูรณาการความรู้

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบมีภาวะผู้นำ คิดสร้างสรรค์ พัฒนางานสู่นวัตกรรม ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน และสังคม ดำรงตนเป็นพลเมืองดี

อาชีพที่รองรับ

● การพยาบาลสัตว์ งานด้านดูแลสัตว์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
● งานที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงและทางอ้อมกับสุขภาพสัตว์ เช่นงานเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์
● นักวิชาการและนักวิจัยด้านการพยาบาลสัตว์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
● งานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์สัตว์ เพื่อการวิจัยและอนุรักษ์
● อาชีพอื่นๆ ที่ใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่นนักวิทยาศาสตร์ เจ้าของกิจการด้านการดูแลสัตว์

แนวทางการเรียนการสอน

● จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร126 หน่วยกิต หลักสูตร 4 ปี
● หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต คิดเป็น 23 %
● หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต คิดเป็น 72 %
● หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต คิดเป็น 5 %

2.สาขาสัตวแพทยศาสตร์

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้และสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยง และการอนุรักษ์สัตว์ โดยมีความตระหนักถึงผลกระทบทั้งในด้านศีลธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันอย่างเหมาะสมให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา การตรวจสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์ การบำบัดรักษา การพยากรณ์โรคสัตว์ และแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ความรู้เพื่อการรักษา โดยมีลำดับดังนี้

1. ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ สัตววิทยา

2.ความรู้เฉพาะทาง สัตวศาสตร์ การรักษา และการดูแล เคมี การเพาะและเลี้ยงดู

3.ภาคปฏิบัติ การรักษา การผ่าตัด การพยาบาล

อาชีพที่รองรับ

หน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กองสัตวรักษ์ กองวัคซีนและเซรุ่ม กองผสมเทียม กองอาหารสัตว์ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กองควบคุมสัตว์ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ เป็นต้น สำนักอนามัย กระทรวงกลาโหม เช่น กองพันทหารม้า กรมการแพทย์ทหารบก กองทัพอากาศ กรมตำรวจ องค์การสวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน่วยงานเอกชน ได้แก่บริษัทธุรกิจปศุสัตว์ บริษัทยาสัตว์ บริษัทอาหารสัตว์ วัคซีนและอุปกรณ์ทางด้านสัตวแพทย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาไปอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวกับสวนสัตว์ และการประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ การเปิดคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ เปิดร้านขายของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

แนวทางการเรียนการสอน

● จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 247 หน่วยกิต
● หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต คิดเป็น 12 %
● หมวดวิชาเฉพาะ 211 หน่วยกิต คิดเป็น 85 %
● หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต คิดเป็น 3 %

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : พฤหัสบดี  ที่ 4  กรกฎาคม  2562  เวลา  16:11:27 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้