สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย

ทุนการศึกษา ธปท. คืออะไร หากรับแล้วต้องกลับมาทำงาน ธปท. เท่านั้นจริงมั้ย

การศึกษา

มีจัดขึ้นทุกปีสำหรับการแจกทุนการศึกษา ธปท. ​หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า แบงก์ชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคง เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ความพิเศษคือเป็นทุนที่ไม่ได้ให้แค่เพียงนักเรียน นักศึกษา แต่พนักงานและบุคคลภายนอกที่ต้องการศึกษาต่อก็มีสิทธิ์ได้ทุนนี้เช่นกัน แต่ก็จะต้องมีคุณสมบัติดังที่กำหนดไว้ด้วย ในปี 2562 มีแจกถึง 253 ทุน ใครที่สนใจลองมาอ่านทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ

ทุนการศึกษา ธปท. คืออะไร?
​​​​​ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก

เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขา วิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด

เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ​จีน เป็นต้น​ ​ทุนสำหรับพนักงาน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเ​ตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

– ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
– ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ
– ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก

เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม ได้แก่ ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

– ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป
– ทุน ม.ปลาย (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ)
– Dr Peuy Ungphakorn Centenary Scholarship for Thai Students (ศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญา
เอก ณ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ >> ดูรายละเอียด ที่นี่)

ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

– ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)
– ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ​(ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)
– ทุน ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)
– ทุน BOT Challenge & Experience (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

ธปท. มีตำแหน่งงานในหลายกลุ่มงาน ได้แก่

งานการเงินการธนาคาร
เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และระบบการเงินของประเทศ โดยการวิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการกำหนด การดำเนินนโยบายการเงินผ่านอัตราดอกเบี้ย การดูแลค่าเงินบาท การบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

งานนโยบาย กำกับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน
งานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพสถาบันการเงิน โดยการวิเคราะห์ วางแผน พัฒนากำหนดนโยบายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง

งานสนับสนุนกิจการธนาคาร
งานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของ ธปท. มีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจและเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การวางแผนงาน การบัญชีและงบประมาณ การจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบกิจการภายใน การสนับสนุนระบบงานบริหารของผู้บริหารระดับสูง การสื่อสารประชาสัมพันธ์และธุรการทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ออกแบบ จัดทำ และให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ จัดการฐานข้อมูลด้านการเงิน และระบบสถาบันการเงิน

งานธุรกรรมธนาคารกลาง
งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการ และให้บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ได้แก่ ธุรกรรมด้านเงินฝากและตราสารหนี้ ระบบการชำระเงิน การให้บริการกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน ตลอดจนการจัดพิมพ์ ออกใช้ และดูแลการหมุนเวียนของธนบัตรให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการยกร่าง ปรังปรุง วินิจฉัยกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนการกำกับดูแล ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของ ธปท.ตามกฎหมาย ได้แก่ การดำเนินคดี และการบังคับคดี

การบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน หรือ 4 เดือน หากผ่านเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์โดย ธปท. จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. (ขั้นตอนการรับสมัครงาน คลิกที่นี่)

อัตราเงินเดือน
ธปท. กำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานใหม่ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรภายนอกชั้นนำ ปัจจุบันอัตราเงินเดือนมีรายละเอียดดังในตารางแสดงผลต่อไปนี้

* หมายถึง วุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท.
​​​ ** เทียบจากอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของระดับเจ้าหน้าที่ คือ 23,700 บาทหรือ 28,500 บาท แล้วแต่กรณี
***​ รายละเอียด Professional Certificate ที่ได้ปรับเงินเดือนแรกเข้าเพิ่ม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ โทร 0 2283 6753, 0 2283 5503, 0 2356 7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : พุธ  ที่ 14  พฤศจิกายน  2561  เวลา  14:48:59 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้